BAŞ SƏHİFƏ HAQQIMIZDA SERVİS MƏNTƏQƏLƏRİ MƏHSULLAR YAĞ SEÇİMİ FAYDALI Q8OİLS RƏSMİ SAYTI ƏLAQƏ • Mühərrik yağları haqqında ümumi məlumat
  Dünyada ilk mühərrik yağı 1873-cü ildə amerikalı həkim Con Ellis tərəfindən patentləşdirilmişdi. Ellis xam neftin xassələrini tibbi məqsədlər üçün tədqiq edərkən onun yaxşı yağlayıcı xüsusiyyətlərə malik olduğunu aşkar etmişdir. Ellis eksperiment üçün hazırladığı yağı buxar mühərrikinin ilişmiş qapağına tökmüş və nəticədə qapaqlar daha rahat hərəkət etməyə başlamışsır. Bununla da Con Ellis dünyada ilk mühərrik yağını qeydiyyatdan keçirmişdir.
  Hazırda mühərrik yağları avtomobilin mühüm elementlərindən biridir. Yağ mühərrikin məruz qaldığı termik, mexaniki və kimyəvi təsirlərinə uyğun olaraq onun funksionallığını uzun müddətli və etibarlı yerinə yetirməyə səbəb olur. Mühərrikin quruluşu, onun istismar şərtləri və yağın xassələrinin qarşılıqlı uyğunluğu etibarlılığın şərtidir.
  Müasir mühərrik yağları aşağıdakı bir çox mühüm tələblərə cavab verməlidir:
  • mühərrik detallarının təmizliyini təmin edən yüksək yuyucu, dispersiyaedici-sabitləşdirici və müxtəlif həlledici xassələrə malik olmalıdır;
  • yüksək termiki və termooksidləşdirici sabitlik xüsusiyəti olmalıdır ki, bu da porşenləri soyutmaq və onların istismar müddətini artırmağa imkan verməlidir;
  • detalların yeyilməsi və korroziyaya qarşı xassələri olmalıdır;
  • xarici kimyəvi və mexaniki təsirlərə qarşı davamlılıq xüsusiyyəti olmalıdır;
  • yüksək yüklənmə şəraitində yağlamanı təmin etməli və ətraf mühitin qorunmasını təmin etməlidir;
  • işlənmiş qazların neytrallaşma sistemi olan katalizatorlarla uyğunluq təşkil etməlidir;
  • yüksək və aşağı temperaturlarda az köpüklənmə;
  • az miqdarda buxarlanma, dəm qazının az miqdarda əmələ gəlməs.

  Bəzi yağlara xüsusi əlavə tələblər qoyulur. Belə ki, makropolimer aşqarlarla qatılaşdırılmış yağlar mexaniki termiki destruksiyaya qarşı davamlı olmalıdır. Gəmidə istifadə olunan dizel yağları üçün xüsusilə aşqarların rütubətə davamlılığı və su ilə emulsiya əmələ gətirmə qabiliyyətinin zəif olması vacibdir.
  Baza yağları və onların növləri
  Kimyəvi tərkibinə görə bütün yağlar iki böyük qrupa bölünür: mineral və sintetik. Ancaq 1999-2003-cü illərdə "sintetik" sözünün mənası bir qədər dəyişdi və indi sintetik mühərrik yağı – mineral yağın kimyəvi emalı vasitəsilə alınır və ya kimyəvi yolla sintez olunur. Yarımsintetik yağlar – mineral və sintetik mühərrik yağlarının qarışığıdır. Yarımsintetik yağlar daha çox II və III qrup yağların birləşməsindən, bəzi istehsalçılarda isə I və III qrup yağların birləşməsindən alınır. Baza mühərrik yağı tərkibində aşqar (qatqılar, prisadkalar) olmayan mühərrik yağıdır. Bütün baza mühərrik yağları aşağıdakı qruplara bölünür: I – neftin həlledicilər vasitəsilə selektiv təmizlənməsi və parafinsizləşdirilməsi üsulu ilə alınmış baza yağları (adi mineral yağlar); II – tərkibində az miqdarda aromatik birləşmələr və parafinlər olan yüksək oksidləşdirici sabitliyə malik yüksək dərəcədə təmiz baza yağları (hidrotəmizləmə keçmiş yağlar – təkmilləşdirilmiş mineral yağlar); III – katalitik hidrokrekinq vasitəsilə alınmış yüksək özlülük indeksli baza yağları; IV – polialphaolefinlər (PAO) əsasında sintetik baza yağları; V - əvvəlki qruplara daxil olmayan digər baza yağları (mürəkkəb efirlər, qlikollar və s.). Müasir baza yağlarının əksəriyyəti bir neçə baza yağı qrupları və aşqar paketlərinin qarışığı əsasında hazırlanır, bu da ayrı-ayrı qrupların nöqsanlarını aradan qaldırmağa imkan verir.
  I qrup yağlar aşağı dərəcədə təmizliyə, yüksək kükürd və azot tərkiblərə malik yağlardır ki, bu da tez oksidləşməyə səbəb olur. III, IV və V qrup yağlar daha yaxşı termooksid sabitliyə malikdir, daha gec oksidləşir, I və II qrup yağlardan fərqli olaraq istifadə müddəti daha çoxdur. Buxarlanma səviyyəsi III və IV qrup yağlardan fərqli olaraq daha aşağıdır. Göstərilmiş xassələrinə görə sintetik yağların sərfiyyəti aşağıdır, həmçinin sintetik yağlarda uzun müddət istifadə zamanı daha sabit özüllülük xüsusiyyətlər var. III və IV qruplar yağlarda yağlama xüsusiyyətləri daha yüksəkdir ki, bu da sintez texnoogiyasının tətbiqi ilə bağlıdır. V qrup yağlar əsasən sənayedə tədbiq edilir və avtomobil sənayesində çox nadır hallarda istifadə edilir. III və IV qruplar isə əksinə, avtomobil sənayesində daha geniş istifadə edilir.
  SAE təsnifatı
  Motor yağlarının birinci təsnifatı SAE ( ing. “Society of American Engeneeres”) 1911 ildə Amerikanın avtomobil mühəndislərinin cəmiyyəti tərəfindən təqdim edilib. Bu təsnifat üzrə yağlar özlülükdən asılı olaraq bir neçə kateqoriyalara bölünür. SAE təsnifatı hal-hazırda da istifadə olunmaqdadır.
  Bu təsnifata görə bütün mühərrik yağları 11 böyük yarımqrupa ayrılır. Bunlardan 6-sı qış üçün (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) və 5-i yay üçün (20, 30, 40, 50, 60) nəzərdə tutulub. W - hərfi qışı (ingiliscə - Winter) nəzərdə tutur. Lakin iki rəqəmli SAE (məs 5W-40) isə hər fəsilə uyğun olmasının göstəricisidir. ikili rəqəmdə birinci rəqəm soyuq və şaxtalı hava şəraitində mühərriki işə salmanın dərəcəsini göstərir və maksimal mənfi 40 dərəcə kimi qəbul olunur. Məsələn 0W-20 yağları mənfi 40 dərəcədə soyuq mühərriki işə salmağa imkan verir. Növbəti rəqəmlər isə müvafiq olaraq 40-dan çıxılır. Məsələn 5W-40 yağı mənfi 35 dərəcə üçündür. İkinci rəqəm isə mühərrikin yüksək temperaturlu zonalarında yağın iş qabiliyyətinin saxlama göstəricisidir. İkinci rəqəm nə qədər az olarsa yağın konsistensiyası bir o qədər duru olur. İkinci rəqəmi böyük olanlar daha qatı yağlardır, daha çox isti şəraitdə, və ya mühərrik normadan artıq qızdıqda və köhnə mühərriklərdə effektiv olur.
  API təsnifatı
  1947-ci ildə Amerika Neft İnstitutu (American Petroleum İnstitute, APİ) öz təsnifatını irəli sürdü.Bu təsnifat üzrə yağlar mühərriyin konstruksiya və istismar şəraitindən asılı olaraq üç kateqoriyaya (Grades) bölündü: Reqular (“adi”), Premium (“yüksək keyfiyyətli”) və Heavy duty HD (ağır iş şəraiti üçün). Regular kateqoriyalı yağlar – gucləndirilməmiş və zəif gücləndirilmiş köhnə model mühərriklərində istifadə edilən aşqarsız adi mineral yağlar idi. Premium kateqoriyalı yağlar – tərkibində yeyilməyə və oksidləşməyə qarşı aşqarlar olduğu üçün yağın mühafizəedici xassələrini yaxşılaşdırıb və müasir yüksək gücləndirilmiş mühərriklərdə istifadəsi zamanı yağdəyişmə müddətinin uzaldılmasına imkan yaradırdı. Heavy Duty HD yağları – ağır iş şəraitində istismar edilən mühərriklər üçün nəzərdə tutulurdu, və tərkibində yeyilməyə və oksidləşməyə qarşı aşqarlardan əlavə yuyucu (detergentlər) – motorda çöküntü əmələ gəlməsinin və dispersedici (dispersantlar) yağda yaranan kirlənmənin çökməsinin qarşısını alan – aşqarlar da var idi. Sonralar Super Heavy Duty (xüsusi ağır iş şəraiti üçün) kateqoriyalı – tərkibində yüksək qatılıqda yuyucu aşqarları olan və itiyerişli dizel mühərriklərində istifadə üşün nəzərdə tutulan – yağlar təqdim edildi. 1969-1970-ci illərdə APİ, ASTM və SAE tərəfindən təmamilə yeni təsnifat sistemi işlənib hazırlandı. Hal-hazırda bu sistemdən qismən istifadə olunur. Yeni təsnifatın əsas prinsipi – yağların iş şəraitinə görə kateqoriyalara bölünməsindən imtina edilməsi idi. Belə ki, müasir mühərriklərin modernləşməsi yeni, daha yüksək kateqoriyalı yağların istifadəsinə təkan verdi. Yeni yağların adlarında əlifba sırası ilə hərflər qoyulurdu və avtomobilin istehsalı ilindən asılı idi. Məsələn, 1968-1972-ci il istehsalı olan benzin mühərrikli avtomobillər üçün SC kateqoriyasından aşağı olmayan yağlar tövsiyə edilirdi. 1972-ci ildə təsnifata yeni SE kateqoriyası daxil edildi. Bu kateqoriyalı yağlar xüsusən 70-ci illərdə ABŞ-da istehsal edilən, sürtkü yağlarına daha sərt tələblər qoyan yuxarıvallı mühərriklər üçün idi (ГОСТ üzrə keçmiş SSRİ-nin «Г» qrup yağlarının analoqudur). Amerika istehsalçıları tərəfindən daha mükəmməl konstruksiyalı motorlarına keçidi, havaya zəhərli tullantılarının buraxılmasına qoyulan tələblərin sərtləşdirilməsi və yağ dəyişmə intervalının 15000 milə (24 000 km) qədər yüksəldilməsi ilə əlaqədar 1979-1980-cı illərdə motor yağlarının təsnifatına növbəti SF və enerjiqənaətli yeni Long Life kateqoriyalı yağlar daxil edildi. 2017-ci ilin vəziyyətinə görə SJ, SL, SM və SN kateqoriyalar aktualdır. Hal-hazırda SA-SH kateqoriyaları yağlar texniki cəhətdən köhnəlmiş sayıldığı üçün, APİ onların keyfiyyətinə də zəmanət verə bilmir.
  ESCS təsnifatı
  1952-ci ildə APİ ilə ASTM İnternational (American Society for Testing and Materials) əməkdaşlığı ilə motor yağlarının yeni ESCS – Engine Service Classification System təsnifatı qəbul edildi. Bu təsnifatda ilk olaraq “yağın istismar kateqoriyası” (Service Category ), və həmçinin yağların benzin və dizel mühərrikləri üçün bölünməsi qəbul edildi. Benzin mühərrikləri üçün yağlar – ML, MM və MS kateqoriyalı yağlardır. ML(L – light) kateqoriyalı yağlar – yüngül gücləndirilmiş, çöküntü əmələ gəlməsinə az meylli olan motorlarda, MM (M -Medium) – mülayim və sərt iş rejimində işləyən, karterində yüksək temperatur olan, çöküntü əmələ gəlməsinə və diyircəklərin korroziyasına meylli olan mühərriklərdə, MS (S-Severe ) – konstruksiya xüsusiyyətlərinə əsasən sürtkü yağlara əlavə tələblər qoyan mühərriklərdə istifadəsi üçün nəzərdə tutulurdu. Dizel mühərrikləri üçün yağlar – DG, DM və DS kateqoriyalı yağlardır. Dizel yağları eyni qaydada təsnif edilirdi. 1955 və 1960-cı illərdə bu təsnifat üzrə yağlara qoyulan tələblərə yenidən baxıldı və dəqiqləşdirildi. Bundan əlavə 1958, 1964 və 1968-ci illərdə yüksək MS kateqoriyalı yağlar üçün yeni standart və sınaq üsulları qəbul edildi. Lakin 50-60 illərdə texnikanın inkişafı, mühərriklərin konstruksiyalarında gedən inkişaf, yağlar üçün yeni təsnifatının yaranmasını zəruri etdi. 1969-1970-ci illərdə APİ, ASTM və SAE tərəfindən motor yağları üçün tamamilə yeni təsnifat işlənib hazırlandı. Yeni təsnifatın əsas prinsiplərindən biri kateqoriyaların ləğv edilməsi və müasir mühərriklərdə istifadəsi üçün nəzərdə tutulan və daha sərt tələblərə uyğun olan yeni nəsl yüksək kateqoriyalı sürtkü yağları idi ki, onların adlarında əlifba sırası ilə hərflər qoyulurdu. Bu təsnifat üzrə bütün motor yağları “servis” (S) – benzin və “kommersiya”(C) – dizellər motorları üçün təsnifatlandırıldı.(o dövrdə ABŞ-da yalnız yük maşınlarında və digər kommersiya nəqliyyatında istifadə olunurdu). Belə ki, əvvəlcədən yağlar üçün 8 kateqoriya nəzərdə tutulmuşdur: bunlardan dördü benzin – SA, SB, SC və SD, dördü dizellər üçün – CA, CB, CC və CD. S
  A kateqoriyalı yağlar – aşqarsız olub, köhnə ML yağlarına uyğun “yüngül şəraitdə istismar üçün”, və 1920-1940-cı illərdə isrehsal olunan motorlar üçün nəzərdə tutulurdu.
  SB kateqoriyalı yağlar – aşqarlı olub MM yağlarına uyğun və 1960-cı illərə qədər istehsal olunan motorlar üçün idi.
  SS və SD kateqoriyalı yağlar – 1964 və 1968-cı illərin redaksiyası üzrə MC və SD yağlarına uyğun, və o dövrün ən müasir mühərrikləri, yəni 1967-ci ildən əvvəl və sonra istehsal edilən mühərriklər üçün nəzərdə tutulurdu.
  ILSAC təsnifatı
  1992-ci ildə İLSAC (İnternational Lubricant Standartization and Approval Commitee -Sürtkü yağlarının sertifikasiya və standartlaşdırması üzrə beynəlxalq komitə) özünə məxsus təsnifatını təklif etdi. Bu təsnifat APİ təsnifatı ilə paralel olaraq yenilənirdi. İLSAC üzrə təsnifatlandırılan yağların kateqoriyaları (GF-1-dən GF-5 qədər) bütövlükdə APİ –dən SH və sonrakı kateqoriyalarla analoji olmaqla bərabər ekoloji və enerjiyə qənaət baxımından daha sərt tələblər qoyurdu. 2016-cı ildə nəzərdə tutulan CF-6 kateqoriyasının qəbul edilməsi yeni yağlara təzə metodikaların hazır olunamaması səbəbindən 2018-ci ilə keçirildi. Bu təsnifat əsas etibarilə Amerika və Yaponiya istehsalçıları tərəfindən tətbiq edilir.
  ACEA təsnifatı
  1996-cı ildə ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles- Avropa Avtomobil İstehsalçıları Birliyi) tərəfindən yeni versiyada hazırlanmış, motor yağları üçün birinci standart işıq üzü qördü və yeni redaksiyalarda 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 və 2016- cı illərdə istehsalçı və istehlakçılara təqdim edildi. Bu təsnifat üzrə tətbiq sahəsindən asılı olaraq yağlar bir neçə qrupa bölündü: A/B – benzin və dizel mühərrikləri üçün adi yağlar; C- katalitik neytrallaşdırıcılara uyğun yağlar; E – yüksək yüklənmiş ağır iş şəraitində işləyən dizellər üçün yağlar. Təsnifatda xüsusi diqqət Euro ailəsinin avropa ekoloji standartlarına uyğun olunmasına verilir.
  JASO təsnifatı
  1998-ci ildə JASO (Japanese Automotive Standards Organization – Avtomobil Sənayesi sahəsində standartlar üzrə Yapon təşkilatı) tərəfindən 4-taktlı motosikl mühərrikləri üçün JASO T 903 standartı qəbul edildi.